Historia

ROLPOL Sp. z o.o. w Radomiu powstała w 2015 r. w wyniku przekształcenia Spółdzielni Pracy Handlowo-Produkcyjnej „ROLPOL” działającej od 1990 roku.

Spółka kontynuuje działalność Spółdzielni oraz WZGS „SCH” Zakładu Zaopatrzenia Rolnictwa z siedzibą w Radomiu, gdzie w 1950 roku w strukturze organizacyjnej WZGS „SCH” w Kielcach z siedzibą w Radomiu wyodrębniono komórkę organizacyjną, która zajmowała się obrotem rolnym.
W początkowym okresie zajmowała się tworzeniem i zaopatrywaniem sklepów „żelaznych” oraz magazynami zbożowymi.

W 1953 roku Dział Obrotu Rolnego został przekształcony w Zakład Obrotu Rolnego a następnie w Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa.

Zakład przejmował do sprzedaży coraz to większe ilości środków do produkcji rolnej co wymagało tworzenia nowych magazynów i sklepów.

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku przy ul. Barlickiego i Warszawskiej wybudowana została Baza Obrotu Rolnego na powierzchni 3,6 ha, zaś przy ul. Młodzianowskiej obecnie Tartacznej 5 rozbudowano Mieszalnię Pasz, której moc produkcyjna wynosiła wówczas 33 tys. ton paszy rocznie.

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte przyniosły dalszy rozwój zakładu, który znalazł się w rzędzie największych zakładów w Polsce zaopatrując w nawozy, pasze, węgiel, narzędzia i maszyny rolnicze oraz materiały budowlane rynek wiejski województwa radomskiego a także prowadził dwie hurtownie o zasięgu ogólnopolskim.

W styczniu 1990 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianach w organizacji i działalności spółdzielni. Z mocy tej ustawy zlikwidowano centralne i Wojewódzkie Związki Spółdzielcze. Również radomski Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa postawiony został w stan likwidacji.

Jego pracownicy postanowili jednak bronić swoich miejsc pracy i dorobku zakładu. Powstała inicjatywa utworzenia Spółdzielni, a następnie przejęcia Zakładu przez spółdzielnię.

W dniu 17 lutego 1990 roku odbyło się założycielskie Walne Zebranie Członków . W zebraniu tym wzięło udział 198 członków, założycieli. Wybrano Radę Nadzorczą liczącą 11 członków, której przewodniczącą została Pani Alicja Falkiewicz. Wybrano również 3 osobowy Zarząd. Jego prezesem został dotychczasowy Dyrektor Zakładu Tadeusz Orczykowski.

We wrześniu 1990 roku zarząd z likwidatorem ustalił zasady warunki przekazania Zakładu Zaopatrzenia Rolnictwa na rzecz Spółdzielni. Na podstawie tych ustaleń została podpisana umowa z likwidatorem o przejęciu majątku po byłym zakładzie. Majątek zostaje przekazany na rzecz spółdzielni odpłatnie za kwotę 1.860.494,00 zł w tym zobowiązania 1.179.484,00 zł, Kredyt bankowy 560.560,00 oraz 130 tys. zł płatne na konto likwidatora. Kwota 130 tys. została zapłacona z zysku uzyskanego z działalności Spółdzielni w roku 1990 i 1991 oraz udziałów wniesionych przez członków. Kredyt i zobowiązania zostały spłacone z zysku uzyskanego z działalności w latach następnych. Ponadto w tym okresie Spółdzielnia rozszerza działalność handlową o sprzedaż artykułów spożywczych. Utworzono kilka sklepów oraz 2 hurtownie spożywcze.

W 1996 roku spółdzielnia zorganizowała Radomska Giełdę Skóry, która z biegiem czasu zmieniła się w Ogólnopolską Giełdę Skóry i wyrobów ze skóry. W 1998 roku na Giełdzie sprzedawało swoje wyroby 450 producentów odzieży skórzanej z całej Polski.

Powstała wtedy stała wystawa producentów wyrobów ze skóry, na której prezentowało swoje wyroby 200 zakładów z całej Polski.

Działało wówczas 8 hurtowni obuwia, Skład Celny, Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego, hurtownia środków do garbowania i uszlachetniania skóry, Hurtownia dodatków krawieckich, Oddział Banku, który obsługiwał giełdę.

Z Giełda skóry związane było 7 tys. osób a giełdę odwiedzało miesięcznie 10 tys. osób. Przyniosło to duże efekty ekonomiczne dla uczestników i Spółdzielni.

W latach 2001-2004 nastąpiło zahamowanie tempa rozwoju Giełdy w wyniku zmian trendów w modzie, import odzieży z Chin, brak zapotrzebowania na odzież skórzaną. Ponadto po wejściu do Unii Europejskiej zamyka się granica wschodnia w tej sytuacji w latach następnych kontynuuje działalność podstawową.

W 2004 przejęła Spółdzielnię Usług Ogrodniczych w Radomiu.

Są tworzone kolejne punkty sprzedaży środków do produkcji rolnej i ogrodniczej na terenie Iłży, Rzeczniowa, Kazaniowa, Gozdu, Jedlińska, Policznej.

Spółdzielnia prowadziła 2 hurtownie, 10 sklepów sprzedaży hurtowo-detalicznej, środków do produkcji rolnej i ogrodniczej, delikatesy, Giełdę Skóry, wynajem powierzchni magazynowych, sklepowych oraz biurowych niewykorzystanych dla własnej działalności handlowo-magazynowej.

W okresie 20 lat spółdzielnia podwoiła swój majątek trwały i obecnie dysponuje czterema własnymi nieruchomościami położonymi:

- w Radomiu przy ul. Barlickiego 8 o pow. 25938 m2 w tym powierzchnia zabudowana 5063 m2 (biura, sklepy, magazyny),

- w Radomiu przy ul. Wernera 33/37 o pow. 2854 m2 zabudowanabudynkiem administracyjnym o pow. 1006 m2 oraz pawilon handlowy o pow. 250 m2,

- w Radomiu przy ul. Tartacznej 5 o pow. 6130 m2 zabudowana zespołem budynków magazynowo-produkcyjnymi o pow. 3876 m2 oraz własną bocznicą kolejową.

Zwiększyła swoje fundusze własne o 120% .Spółdzielnia każdy rok zamykała nadwyżką bilansową.

W okresie swojej działalności spółdzielnia wspomagała i wspomagała finansowo różne organizacje i instytucje.

Za swoja działalność była nagradzana i odznaczana.

W 1998 r. Minister Edukacji Narodowej w uznaniu szczególnych osiągnięć za działalność na rzecz szkół i innych placówek oświatowych nadał Spółdzielni Odznakę Honorową za zasługi dla Oświaty.

Spółdzielnia otrzymała złoty medal na Targach w Kielcach i Targach poznańskich za udział i prezentację wyrobów wysokiej jakości.

W 2010 roku została odznaczona przez Krajową Radę Spółdzielczą najwyższym odznaczeniem spółdzielczym tj. Odznaką za Zasługi dla Spółdzielczości.

W 2009 Panu Tadeuszowi Orczykowskiemu - Prezesowi Zarządu przyznano honorowy tytuł Menadżera Spółdzielcy za wkład w stworzenie nowoczesnej Spółdzielni, systematyczne zwiększanie jej majątku oraz działalność na rzecz lokalnego środowiska.

Działania podejmowane przez Zarząd na przestrzeni 20 lat doprowadziły do tego, że Spółdzielnia „ROLPOL” była dynamicznie rozwijającą się Spółdzielnią a uzyskiwane wyniki dały dobrą podstawę do przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnościa.

23.10.2015 r. Spółdzielnia została przekształcona w sp. z o.o. i został powołany 3 osobowy zarząd. 

W 2019 r. w związku z odejściem na emeryturę dotychczasowego prezesa Pana Tadeusza Orczykowskiego został powołany nowy zarząd w składzie: Marek Wilczyński - Prezes Zarządu oraz Karina Orczykowska - Z-ca Prezesa Zarządu.

W tym składzie zarząd funcjonował dwa lata. Następnie w 2021 r. w związku z odejściem na emeryturę Pana Marka Wilczyńskiego został powołany nowy jednoosobowy zarząd - Pani Karina Orczykowska.

Obecnie Spółka funcjonuje w sposób prawidłowy, osiągając zadowalające wyniki, które dają podstawę do funkcjonowania w latach następnych.